Vedtægter for Vestparkens Grundejerforening Spentrup.

 

1. Foreningens navn er Vestparkens grundejerforening Spentrup.

Grundejerforeningen er gældende for de ejendomme hvorpå der den 18/11-1974 er tinglyst i deklarationen om grundejerforeningen. Deklarationen er vedhæftet kortbilag, der viser grundejerforeningens udstrækning. Foreningens hjemsted er Randers kommune.

2. Grundejerforeningen er stiftet i henhold til deklarationen, tinglyst den 18/11 1974.Foreningens formål er bl.a. i overensstemmelse med ovennævnte deklaration at varetage medlemmernes interesser, såvel udadtil som indadtil, herunder at eje, administrere, renholde og villige holde fællesanlæg og m.m.

 3. Foreningens geografiske område er lokal plan nr. P 5 for Randers kommune og omfatter de ejendomme, der er omfattet af lokalplanen. og har sin egen grundejerforening.

Foreningen kan efter bestyrelsens bestemmelser-tilsluttes en hovedorganisation af grundejerforeningen.

 4. Grundejerforeningens medlemmer (Antal husstande 132) er de til enhver tid værende ejere af ejendomme, inden for foreningen i nævnte område som skal være medlem af grundejerforeningen. Gældende for Frøken Sophiesvej, Jomfru Dybersvej, Mads Dossvej, Morten Vingesvej, Søren Quistsvej, Mads Egelundsvej, Peter Skyttesvej, Søren Kannesvej, Niels Bruusvej, Hans Mikkelsvej.

Alle retmæssige ejere af parceller, inden for foreningen skal være medlem af grundejerforeningen. Der betales et årligt kontingent som forfalder i januar måned. 

5. Hvis en parcel ejes af flere i foreningen; hæfter samtlige disse medlemmer solidarisk for forpligtelsen, men kun en af samejerne har medlemsret.  Dersom der ikke 14 dage efter opfordring fra bestyrelsen gives medlemmerne til denne om, hvem der er samejerne, der udøver medlemsretten, kan dette spørgsmål afgøres af bestyrelsen. Ophører et medlem med at være ejer af en parcel, bortfalder medlemsretten på skæringsdagen, og vedkommende udtræder af foreningen uden krav på denne refusion af kontingent eller udbetaling af andel i foreningens formue. Et medlem kan ikke ved retshandler råde over sin andel af foreningsformuen, ligesom hans anpart ikke kan gøres til genstand for særskilt retsforfølgning.

6. Meddelelse til grundejerforeningen om ejendommens overdragelse, påhviler såvel sælger som køber.

7.Kontingent fastsættes af generalforsamlingen med lige store beløb på hver parcel på grundlag af et af bestyrelsen forelagt budget for det kommende regnskabs år.

8.Kontigent betales forud for 1 år ad gangen eller på anden måde efter generalforsamlingens beslutning. Kontingentet betales i januar måned 14 dage efter påkrav. I modsat fald er foreningen berettiget til at inkassere kontingent med de dermed forbundne omkostninger, ved hver påmindelse om manglende pålægges der minimum 100 kr. pr gang. Efter 2. påmindelse til ejer sender grundejerforeningen opkrævningen til inkasso. Ejer af parcellen betaler alle omkostninger der er forbunden med udgifter for inddrivelse.      

 Kontingentrestance medfører suspension af det pågældende medlems stemmeret.

 Medlemmerne er pligtige til at melde flytning til Kasseren.

9. For dispositioner foretaget af bestyrelsen indenfor den ved nærværende vedtægt givne bemyndigelse eller i henhold til særskilt bemyndigelse efter generalforsamlingen, hæfter medlemmerne solidarisk en for alle og alle for en, dog højest for 200,00 kr. pr parcel.

10. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år 1 onsdag i marts måned. Medlemmerne skal indkaldes med mindst 3 ugers varsel. Indkaldelsen skal indeholde meddelelse om dagsorden. Generalforsamlingen ledes af dirigent, der vælges af generalforsamlingen. Dirigenten må ikke være bestyrelsesmedlem eller foreningens revisor. På generalforsamlingen kan kun træffes afgørelser vedrørende emner, der inden de i vedtægterne fastsatte frister er meddelt medlemmerne. Der   indkaldelse til generalforsamling ved offentliggøres på Vestparkens hjemmeside og Facebook. Regnskab og efterfølgende forslag til generalforsamlingen bliver slået op på hjemmeside. Hvis der ikke er en fra bestyrelsen der vælges til kasser, kan bestyrelsen udpege en (kasser/bogholder) som ikke er bosiddende i grundejerforeningen, til at føre regnskab og budget for grundejerforeningen for 1 år ad gangen. Vælges Kasseren på generalforsamlingen er det for en 2-årig periode.

11. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen skønner det formålstjenligt eller når mindst 1/10 af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt ønsker herom til bestyrelsen. Hvis den ekstraordinære generalforsamling indkaldes efter ønske fra medlemmerne, skal medlemmerne samtidig med begæringen fremsætte meddele, hvilke emner der ønskes behandlet. Ekstraordinær generalforsamling skal finde sted 3 uger efter at skriftligt ønske herom er kommet frem til bestyrelsen. Indkaldelse må angive de til forhandling fremsatte emner og skal udsendes med mindst 8 dages varsel.

12. For den ordinære generalforsamling skal der gælde følgende dagsorden:

1)                                Valg af dirigent og referent (dirigent må ikke være et bestyrelsesmedlem).

2)                                Formandens beretning om foreningens virke i det forløbne år.

3)                                Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. (Kasseren)

4)                                Forslag fra bestyrelsen, og fastsættelse af kontingent.

5)                                Forslag fra medlemmerne.

6)                                Orientering om budget fremlæggelse, planer for året (Kasseren/bestyrelsen).

7)                                Valg af medlemmer til bestyrelsen på ulige år vælges formand og 1 bestyrelsesmedlemmer      og på lige år kasser og 2 bestyrelsesmedlem hvor den ene kan være kasser.

8)                                Valg af Suppleant til bestyrelsen. Vælges for 1 år. (1 Person)

9)                                Valg af revisor (Vælges for 1 år.)

10)                             Valg af revisor suppleant Vælges for 1 år (1 Person)

11)                             Eventuelt         

 

Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt tilsendes bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen og optages i dagsordenen. De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal, medmindre vedtægterne foreskriver noget andet, I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget. Når 5 medlemmer forlanger det, skal skriftlig afstemning finde sted. Adgang til generalforsamling har stemmeberettiget parcel ejere, disse ægtefæller eller befuldmægtigede samt en repræsentant fra Randers Kommune. Fuldmagter som skal være skriftlig, er alene gyldig til den generalforsamling, hvortil de er udstedt.

 

 

13. Til vedtagelse af beslutning om ændring af vedtægterne: Generalforsamlingens beslutning om ændring af foreningens vedtægter kræver2/3 majoritet på generalforsamlingen fremmødte medlemmer, som dog mindst skal udgøre halvdelen af foreningens medlemmer. Er det nødvendige antal medlemmer ikke til stede, men mindst 2/3 af de afgivne stemmer for forslaget, indkaldes til en ny generalforsamling, der skal afholdes inden en måned. På denne generalforsamling kan forslaget vedtages, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til de mødendes tal for forslaget. Ændringer af foreningens vedtægter kræver kommunalbestyrelsens samtykke.

14.Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed i alle anliggender. Sager, som er behandlet og afgjort af denne, kan ikke af medlemmerne indbringes for domstolene. Eventuelt opstående retssager mellem grundejerforeningen og dens medlemmer skal anlægges ved grundejerforeningens værneting.

15. Foreningens bestyrelse består af 5 medlemmer, der vælges af den ordinære generalforsamling. Formand vælges på generalforsamling på ulige år for 2 år Bestyrelsen vælger selv næstformand, sekretær. Kasseren vælges på generalforsamlingen på lige år for 2 år. Skulle der ikke vælges en kasser på generalforsamlingen kan bestyrelsen udpege en extern bogholder.

Bestyrelsen vælges for 2 år, så der afgår 2 på lige år og 3 på ulige år, dog kan formand og kasser ikke samtidig afgå. Genvalg kan finde sted.  (Foreningen kan dog ledes af formand og kasser og 1 bestyrelsesmedlem i en kortere periode).   

16.Kasseren opkræver det pålignede bidrag og sørger for udbetaling af de anviste udgiftsposter. Udgifter betales ved elektronisk overførsel. Kasseren fører en af bestyrelsens autoriseret kassebog samt en medlemsprotokol. Der altid skal være ajourført. Kasseren drager omsorg for, at foreningen midler indsættes på en særlig konto i bank eller sparekasse. Kasserens er pligtig til på forlangende at fremlægge regnskabet og kassebeholdningen for bestyrelsen eller revisor. På hvert bestyrelsesmøde får bestyrelsen en status over budgettet.

17. Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil i enhver henseende, såvel overfor offentlig myndighed som overfor private. Bestyrelsen råder over foreningens midler i overensstemmelse med vedtægterne og de på generalforsamlingen trufne beslutninger. Bestyrelsesmøder afholdes så ofte, forholdene kræver det, og bestyrelsens beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal og indføres i protokol. Regnskabet løber fra 1. januar til 31. december og skal være færdig fra kasserens side så betids, at det med bestyrelsens godkendelse kan afleveres til revisor senest 3 uger før generalforsamlingen, så det med revisorens bemærkninger ligger til eftersyn for medlemmerne 8 dage før generalforsamlingen.

Ved regnskabsårets afslutning må kassebeholdningen ikke overskride 100.000. kr. hvis dette er tilfældet nedsættes kontingentet med det der overskrider de 100.000 kr.    

18. Disse vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen den 03-01-2021. Og afløser tidligere vedtægter.

Vedtægter til godkendelse på generalforsamling den 04-01-2021 træder de i kraft denne dato.

Vedtægterne skal godkendes af Randers kommune.

19.  Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningens virksomhed, herunder drift og vedligeholdelse af fællesarealer og fællesanlæg, og udøver de administrative beføjelser, som er henlagt til foreningen. Bestyrelsen er berettiget til at bestemme aflønning tilbud m.v. af medarbejdere til at forestå drift og vedligeholdelse af fællesanlæg m.v.     

 

Formand:                                  Palle Ulriksen_______________________________

Kasser                                       Lars Pedersen_______________________________

Bestyrelsesmedlem:                  Steen Tersted_______________________________

Bestyrelsesmedlem:                  Benthe Smith_______________________________

Bestyrelsesmedlem:                  Per Hjortshøj________________________________     

 

 

Dirigent                                        Jette Ulriksen________________________________

 

Repræsentant Randers Kommune:___________________________________

Love er lavet om på Ekstraordinær Generalforsamling

Legepladsen 21-11-2021         

 

 

 

.

 

Kommentarer

Alis Skjødt Nielsen

11.12.2018 20:10

I forbindelse med Rønneparken og Vestparkens adskillelse pr. 1. januar 2019 bliver vedtægterne jo ændret. Er det muligt at uploade dem som en pdf-fil på hjemmesiden, så man selv kan printe filen?

Seneste kommentarer

01.03 | 08:09

Hej
Vi arbejder på det lige nu og har haft fat i flere leverandører. Hilsen Per

01.03 | 06:30

Se nu at få købt 2 nye fodbold mål med net til vestparken , det vil gøre gid gavn for de unge
Som det er nu kan I ikke være bekendt ,

27.09 | 10:02

Hej Flemming vi holder bestyrelsesmøde den 27 september her bliver der aftalt hvornår der afholdes generalforsamling for 2020 regnskabet er på hjemmesiden.

23.09 | 12:37

Hej hvor kan jeg finde referat fra sidste generalforsamling i 2021 ?? mvh flemming

Del siden